เก้า จิรายุ ละอองมณี

จิรายุ ละอองมณี เกิดที่ตำบล เพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นบุตรของนายทวี กับนางวรนุช ละอองมณี เมื่ออายุได้ 3 เดือนได้เข้ามา
อาศยัที่กรุงเทพมหานคร และศึกษาที่โรงเรียนอมาตยกุล

เขาเริ่มเขา้วงการบนั เทิงเมื่ออายุ 5 ขวบ จิรายุ ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยนวัตกรรม ั
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์) และส าเร็จการศึกษา
ปริญญาโทจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เอกการตลาด)
ปัจจุบันคบหาดูใจกับ วิโอเลต วอเทียร์ และได้เป็นสมาชิกวง Retrospect ซึ่งได้มาแทนแน๊ป-ชนัทธา สายศิลา ร้องน าของวงซึ่งได้
ลาออกไป
ผลงาน:
จิรายุมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก คือ เรื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องค์ประกันหงสา” รับบทเป็น “บุญ
ทิ้ง”, ตามมาด้วย “รักแห่งสยาม” เป็น “โต้ง” และ “ห้าแพร่ง” เป็น “เป้” และ “เป็ ด” จากภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed ห่วยข้นั เทพ ตลอดจนละคร
โทรทศัน์เรื่อง ผีข้ีเหงา, แม่เล้ียงคนใหม่, เทพสามฤดู, แก้วตาพี่, พริกไทยกับใบข้าว จิรายุยังเคยออกผลงานเพลงกับเพื่อน โดยรวมกันเป็นวงชื่อ
ไอดีคิดส์[1] และมีผลงานเพลงเป็นของตวัเอง เพลง “วินาทีเดียวเท่าน้ัน” หลงจากที่เพลง “ทุ้มอยู่ในใจ( ั acoustic)” เพลงประกอบภาพยตร์ Suck
Seed ห่วยข้นั เทพ และมีผลงานเพลงที่จิรายุแต่งเอง เพลง “รักเธอคนเดิม” ซ่ึงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีปัจจุบนั มีวงดนตรีร่วมกบั เพื่อนๆ
ชื่อวง SLEEPRUNWAY โดยอยู่ในต าแหน่งร้องน าและมือกีต้าร์

Leave a Comment